Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę szynoprzewodu wciągników lejniczych na Oddziale Rektyfikacji Cynku

 

Zakres prac:

 1. Demontaż istniejącego szynoprzewodu wschodniego z zachodniej belki wciągników lejniczych Q=6,3T na wydz. ORC (poziom +8.8).
 2. Montaż nowego szynoprzewodu  zasilającego wciągniki lejnicze na w/w belce zachodniej zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego (szynoprzewód dostarczy Zamawiający).
 3. Modyfikacja istniejącego układu zasilania zgodnie z układem nowego szynoprzewodu – wyłożenie przewodów zasilających, wykonanie niezbędnych tras kablowych i konstrukcji wsporczych, zabezpieczeń w polu zasilającym i wyłączników.
 4. Wykonanie pomiarów rezystancji i uziemienia na wciągnikach lejniczych belki zachodniej.
 5. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż osłony chroniącej szynoprzewód przed promieniowaniem cieplnym na odcinku wskazanym w projekcie – jako osobno wyceniona opcja.
 6. Montaż odbieraków prądowych, wodzików odbieraków i modyfikacja instalacji elektrycznej wskazanych wciągników w celu zasilania z nowego szynoprzewodu (3 wciągniki).
 7. Przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez UDT dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonanej modernizacji (w 2 kopiach).
 8. Wykonanie prób ruchowych oraz udział w odbiorze UDT po wykonaniu modernizacji.

 

 

UWAGI:

 1. Nowy szynoprzewód oraz projekt jego instalacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
 2. Montaż należy wykonywać pod nadzorem producenta szynoprzewodu w celu utrzymania gwarancji.
 3. Szczegóły prac w części elektrycznej zostaną przekazane podczas wizji lokalnej.
 4. Ze względu na technologię procesu produkcyjnego, prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie i na czynnych instalacjach elektrycznych i technologicznych. Nie ma możliwości wyłączenia torowiska z użytku na czas wykonywania prac, należy zastosować metody montażu umożliwiające nieprzerwane zasilanie wciągników z szynoprzewodu po stronie wschodniej (do momentu rozpoczęcia prac na belce wschodniej) oraz możliwość przejazdu wciągnikami na całej długości belki.

 

 

Materiały (za wyjątkiem wyżej wymienionych), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca

 

Termin realizacji prac: III/IV kwartał 2023 r.

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów zgodnie podanym zakresem. Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Okres ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy na Oddziale Rektyfikacji Cynku,
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marek Góra tel.(32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 2. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Wymiana szynoprzewodu wciągników lejniczych na Oddziale Rektyfikacji Cynkunależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 lipca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.