Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wymiana szynoprzewodu wciągników lejniczych na Oddziale Rektyfikacji Cynku

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

Zakres prac:

 1. Demontaż istniejącego szynoprzewodu zachodniego z zachodniej belki wciągników lejniczych Q=6,3T na wydz. ORC (poziom +8.8).
 2. Montaż nowego szynoprzewodu  zasilającego wciągniki lejnicze na w/w belce zachodniej zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego (szynoprzewód dostarczy Zamawiający).
 3. Modyfikacja istniejącego układu zasilania zgodnie z układem nowego szynoprzewodu – wyłożenie przewodów zasilających, wykonanie niezbędnych tras kablowych i konstrukcji wsporczych, zabezpieczeń w polu zasilającym i wyłączników obiektowych.
 4. Wykonanie niezbędnych pomiarów w tym: rezystancji i uziemienia na wciągnikach lejniczych belki zachodniej wraz z szynoprzewodem zasilającym.
 5. Wykonanie przełożenia odboju na północnym końcu belki zachodniej (odbój zostanie przesunięty o 9,5 m – długość wydłużenia belki zachodniej na wydziale nowego ORC II).
 6. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż osłony chroniącej szynoprzewód przed promieniowaniem cieplnym na odcinku wskazanym w projekcie.
 7. Wydłużenie szynoprzewodu po stronie wschodniej belki zachodniej oraz belki wschodniej wykorzystując proste odcinki zdemontowanego szynoprzewodu.
 8. Przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez UDT kompletnej dokumentacji powykonawczych dotyczących wykonanych modernizacji (w 2 kopiach).
 9. Wykonanie prób ruchowych oraz udział w odbiorze UDT po wykonaniu modernizacji.

UWAGI:

 1. Nowy szynoprzewód oraz projekt jego instalacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
 2. Montaż należy wykonywać pod nadzorem producenta szynoprzewodu w celu utrzymania gwarancji.
 3. Szczegóły prac dla części elektrycznej zostaną przekazane podczas wizji lokalnej.
 4. Ze względu na technologię procesu produkcyjnego, prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie i na czynnych instalacjach elektrycznych i technologicznych. Nie ma możliwości wyłączenia torowiska z użytku na czas wykonywania prac, należy zastosować metody montażu umożliwiające nieprzerwane zasilanie wciągników z szynoprzewodu po stronie wschodniej (do momentu rozpoczęcia prac na belce wschodniej) oraz możliwość przejazdu wciągnikami na całej długości belki.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów zgodnie podanym zakresem. Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 2. Czas wykonania całości zadania wraz z  harmonogramem prac uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 3. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy na Oddziale Rektyfikacji Cynku oraz dokumentacją techniczną zabudowy szynoprzewodu.
 7. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana szynoprzewodu wciągników lejniczych na Oddziale Rektyfikacji Cynku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 grudnia 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.