Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę słupa podtrzymującego rurociąg gazu poredukcyjnego w rejonie składowiska kamienia miedziowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : Z.U.H. „MELBUD I” SP. J. Z TARNOWSKICH GÓR.

Termin realizacji prac: miesiąc kwiecień 2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: dni robocze w godzinach 8.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Czas realizacji prac.
4. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan ANDRZEJ DULSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 836, kom. 509826077.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana słupa podtrzymującego rurociąg gazu poredukcyjnego w rejonie składowiska kamienia miedziowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 19 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.