Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę n/w silników elektrycznych podczas postoju remontowego Czerwiec 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD TECHNICZNO-HANDLOWY „TECH-MIAR” Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

1. Silniki wentylatora 283 PSK
Silnik typu 2 SIE 315M-6A; 90kW; 984 obr/min; 500 V – 1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 953 kg

2. Silnik wentylatora 2.158
Silnik typu Se 355M-6; 160kW; 960obr/min; 500V – 1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 1570kg

3. Silnik wentylatora 2.157
Silnik typu Se 355 L-6; 200kW; 960obr/min; 500V – 1 szt. skład magazyn
Ciężar: 1680 kg

4. Silnik wentylatora 11M11
Silnik typu SZDr 128 tsp; 315kW; 735 obr/min; 6kV – 1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 3300 kg

5. Silnik na chłodni zawrotów 2.104 PSK
Silnik typu Sf280M-6; 55kW; 960obr/min; 500V -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 690 kg

6. Silnik napędu łamacza 279
Silnik typu FA 280 S-4; 75 kW;1480 obr/min; 500 V -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 895 kg

7. Silnik wentylatora 2.160
Silnik typu SZDr 128 tsp; 315kW; 743obr/min; 6kV -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 3300 kg

8. Silnik napędu maszyna spiekalniczej
Silnik typu2Sg200L6B-V; 18,5kW; 960obr/min; 500V -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 294 kg

9. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b
Silnik typu 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500V -2 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 1106kg x 2 = 2212kg

10. Silnik wentylatora 285
Silnik typu SEE315L4B; 250kW; 1485 obr/min; 500V -1 sz.t skład. Magazyn
Ciężar: 2160 kg

11. Silniki wentylatora gazoszczelnego
Silnik typu SF 355 X-4; 250kW; 1485obr/min; 6kV -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 2160 kg

12. Silnik jazdy suwnicy wsadowej
Silnik typu FSg 160L-6-HSY; 11kW; 960obr/min; 500V -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 110 kg

13. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej
Silnik typu 2Sg315M06B-Y; 110kW; 990obr/min; 500V -1 szt. skład. Magazyn
Ciężar: 1106 kg

Zakres prac:
a) wariant 1:
Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła na warsztacie elektrycznym.
1. Demontaż silnika ze stanowiska.
2. Transport silnika na warsztat.
3. Zdjęcie połówki sprzęgła – kontrola.
4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
5. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd.
6. Transport silnika na stanowisko.
7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
8. Montaż silnika, osiowanie.
9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.
b) wariant 2:
Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła firma.
Zakres prac:
1. Demontaż silnika ze stanowiska
2. Transport silnika w miejsce wymiany sprzęgła lub wymiana na miejscu.
3. Zdjęcie połówki sprzęgła – kontrola.
4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
5. Nałożenie połówki sprzęgła.
6. Transport silnika na stanowisko.
7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
8. Montaż silnika, osiowanie.
9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.
c) wariant 3:
Wymiana silnika – bez wymiany połówki sprzęgła.

Zakres prac:
1. Demontaż silnika ze stanowiska.
2. Kontrola połówki sprzęgła od strony urządzenia napędzanego.
3. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
4. Transport silnika na stanowisko.
5. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
6. Montaż silnika, osiowanie.
7. Określenie właściwego kierunku obrotów.
8. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
9. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

Termin realizacji prac – postój remontowy: miesiąc Czerwiec 2017 r.
Czas realizacji: max.10 dni kalendarzowych
Przewidywany termin postoju remontowego: 12.06.2017r. – 22.06.2017r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. o godz. 1000.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie.
2. Czas realizacji prac dla każdego silnika w każdym wariancie.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Branża elektryczna:
Pan Rafał Tyralla tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Branża mechaniczna:
Pan Wiesław Cichoń (PSP) tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392
Pan Zdzisław Kołaczek (PSK) tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników podczas postoju remontowego – Czerwiec 2017r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 16 maja 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.