Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę silników elektrycznych podczas głównego postoju remontowego Maj 2020

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Techniczno – Handlowy „TECH-MIAR” z Dąbrowy Górniczej

Wykaz silników został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Zakres prac:

Wariant 1:

Wymiana silnika  – wymiana połówki sprzęgła  przez warsztat elektryczny HCM

Zakres prac:

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Transport silnika na warsztat.
 3. Zdjęcie połówki sprzęgła  – kontrola.
 4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 5. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd.
 6. Transport silnika na stanowisko.
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 8. Montaż silnika, osiowanie.
 9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

 

Wariant 2:

Wymiana silnika  – wymiana połówki sprzęgła – firma.

Zakres prac:

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Transport silnika w miejsce wymiany sprzęgła lub wymiana na miejscu.
 3. Zdjęcie połówki sprzęgła – kontrola.
 4. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 5. Nałożenie połówki sprzęgła.
 6. Transport silnika na stanowisko.
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 8. Montaż silnika, osiowanie.
 9. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 10. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 11. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

 

Wariant 3:

Wymiana silnika  –  bez wymiany połówki sprzęgła.

Zakres prac:

 1. Demontaż silnika ze stanowiska.
 2. Kontrola połówki sprzęgła od strony urządzenia napędzanego.
 3. Transport rezerwowego silnika z miejsca składowania.
 4. Transport silnika na stanowisko.
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych (o ile istnieją).
 6. Montaż silnika, osiowanie.
 7. Określenie właściwego kierunku obrotów.
 8. Pomiar drgań maszyny bez obciążenia (protokół).
 9. Pomiar drgań maszyny obciążonej warunkujące dopuszczenie do pracy.

Przewidywany termin realizacji: max. 10 dni kalendarzowych w czasie postoju remontowego Maj 2020 r.

Planowany termin postoju: 11.05.2020 r. – 22.05.2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 02.03.2020 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie (preferowana forma tabeli).
 2. Czas realizacji prac dla każdego silnika w każdym wariancie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Rafał Tyralla tel. (32) 288 84 44 wew.  953, kom. 512 403 453

Branża mechaniczna:

Pan Wiesław Cichoń (PSP) tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392

Pan Zdzisław Kołaczek (PSK) tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana silników elektrycznych Maj 2020 (ZP 16328)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 marca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: