Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Wymiany rozjazdu zwyczajnego lewego typ S49, R190, 1:9 wraz z doborem oraz podbiciem mechanicznym na bocznicy kolejowej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. TECHNO-PARTS Sp. z o.o. z Zawadzkie

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Warunki i termin płatności.

 

Termin realizacji prac: październik – listopad 2020 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan TOMASZ MACHURA tel. (32) 288 84 44 wew. 592.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego www.hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. złożą oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej w przewidzianym zakresie prac.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana rozjazdu zwyczajnego lewego typ S49, R190, 1:9 wraz z doborem oraz podbiciem mechanicznym na bocznicy kolejowej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. należy złożyć

w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.