Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wymiana przekładników pomiarowych 110kV GSZ-2 w rozdzielni H5 wnętrzowej

Realizacja na podstawie projektu nr 03OPASA/OC/2021 „Wymiana przekładników 110kV na stacji 110/6kV GSZ-2 w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie”

 

Wymianie podlegają komplety przekładników:

 1. Przekładniki prądowe w polu linii Miasteczko.
 2. Przekładniki napięciowe linii Miasteczko.
 3. Przekładniki prądowe w polu transformatorowym TR4.

 

Zakres prac:

 1. Dostosowanie istniejącego projektu do realizacji etapowej oraz aktualizacja o urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu Zamawiającego.
 2. Wykonanie prac (demontaż, montaż, podłączenie, uruchomienie) przewidzianych w projekcie dla części przewidzianej do realizacji.
 3. Wykonanie prób i pomiarów urządzeń i obwodów AKPiA, EAZ, układy pomiarowe i rozliczeniowe energii elektrycznej (w tym uzgodnienie i współpraca z służbami OSD w tym zakresie).
 4. Ustawienie w wskazanym miejscu (w odległości do 1km) zdemontowanych przekładników 110kV.
 5. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do załączenia urządzenia dla OSD (program łączeniowy, zgłoszenie urządzeń do OSD).
 6. Wykonanie i przekazania dokumentów z wykonanych prac (oświadczenie o zakończeniu prac i możliwości załączenia nowych urządzeń pod napięcie, sprawozdanie z wykonanych prac, protokoły pomiarowe).
 7. Wykonanie i przekazania dokumentacji powykonawczej (w wersji elektronicznej i drukowanej – 5 egzemplarzy) z zakresu wykonanych prac.

 

 

Termin realizacji:  

9 dni kalendarzowych w czasie postoju technologicznego we wrześniu 2022 r.

Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od OSD Tauron Dystrybucja.

Dokładny termin postoju technologicznego  zostanie podany przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca (za wyjątkiem urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego po uzgodnieniach). W trakcie realizacji zadania w obiekcie GSZ2 mogą być prowadzone prace remontowe wykonywane przez inne podmioty.

 

W celu zapoznania się z miejscem, specyfikacją zakładu oraz aktualnymi układami rozdzielni 110 kV  GSZ-2, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 21.04.2022 r. godz. 1000
 2. 25.04.2022 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Szczegółowy kosztorys materiałów oraz prac składających się na całość zadania.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Informacja o okresie ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew.734, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój Główny 2022_ Wymiana przekładników pomiarowych 110kV GSZ-2 w rozdzielni H5 wnętrzowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 maja 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.