Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymiana przekładników pomiarowych 110kV GSZ-2 w rozdzielni H5 wnętrzowej na podstawie projektu nr 03OPASA/OC/2021 „Wymiana przekładników 110kV na stacji 110/6kV GSZ-2 w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie” (Linia Sowice i transformator TR 2)

 

Wymianie podlegają komplety przekładników:

 1. Przekładniki prądowe w polu linii Sowice.
 2. Przekładniki napięciowe linii Sowice.
 3. Przekładniki prądowe w polu transformatorowym TR2.

 

Zakres prac:

 1. Dostosowanie istniejącego projektu do realizacji etapowej oraz aktualizacja o urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu Zamawiającego.
 2. Wykonanie prac (demontaż, montaż, podłączenie, uruchomienie) przewidzianych w projekcie dla części przewidzianej do realizacji.
 3. Wykonanie prób i pomiarów urządzeń i obwodów AKPiA, EAZ, układy pomiarowe i rozliczeniowe energii elektrycznej (w tym uzgodnienie i współpraca ze służbami OSD w tym zakresie).
 4. Wykonanie okresowego sprawdzenia zabezpieczeń transformatora 110/6kV 16MVA TR2 po stronie 110kV i 6 kV.
 5. Ustawienie w wskazanym miejscu (w odległości do 1km) zdemontowanych przekładników 110kV.
 6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do załączenia urządzenia dla OSD (program łączeniowy, zgłoszenie urządzeń do OSD).
 7. Wykonanie i przekazania dokumentów z wykonanych prac (oświadczenie o zakończeniu prac i możliwości załączenia nowych urządzeń pod napięcie, sprawozdanie z wykonanych prac, protokoły pomiarowe).
 8. Wykonanie i przekazania dokumentacji powykonawczej (w wersji elektronicznej i drukowanej – 5 egzemplarzy) z zakresu wykonanych prac.

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

Przewidywany termin realizacji prac: 9 dni kalendarzowych w czasie trwania Głównego Postoju Remontowego w czerwcu 2024 r.

Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od OSD Tauron Dystrybucja.

 

Dokładny termin Głównego Postoju Remontowego  zostanie podany przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca (za wyjątkiem urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego po uzgodnieniach).

 

W trakcie realizacji zadania w obiekcie GSZ-2 mogą być prowadzone prace remontowe wykonywane przez inne podmioty co ma wpływ na możliwości łączeniowe w rozdzielniach GSZ-2 i czas dopuszczenia do prac na instalacjach.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, specyfikacją Zakładu oraz aktualnymi układami rozdzielni 110kV GSZ-2, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 13.09.2023 r. godz. 1000
 2. 18.09.2023 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Szczegółowy kosztorys prac i materiałów składających się na wykonanie całości zadania.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Okres ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac polegających na wymianie i uruchomieniu przekładników pomiarowych 110kV w rozdzielniach w obszarze obsługiwanym przez OSD Tauron Dystrybucja.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław Jaworek tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Marek Góra tel.(32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 3. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana przekładników pomiarowych 110kV GSZ-2 w rozdzielni H5 wnętrzowej na podstawie projektu nr 03OPASA/OC/2021 „Wymiana przekładników 110kV na stacji 110/6kV GSZ-2 w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie” (Linia Sowice i transformator TR 2)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 września 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn