Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę poszycia dachu nad zbiornikiem koksu – Namiarownia (piaskowanie, malowanie, wymiana blachy, zabudowa rynien).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Remont dachu nad suwnicą wsadową obejmuje:

 1. Czyszczenie powierzchni dachu z pyłów (należy odkurzyć pył do worków HCM) – 1 kpl.
 2. Demontaż złomowy elementów stalowych dachu – blachy trapezowe wraz z obróbką blacharską – ok. 280 m2.
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne belek, płatwi, stężeń – ok. 240 m2.
 4. Pokrycie dachu blachami trapezowymi (blacha T-85 dach gr. 1 mm z obustronną powłoką pural 50 µm RAL 9010) – ok. 340 m2.
 5. Obróbki blacharskie (blacha gr. 1 mm ocynkowana i powlekana RAL 5010) – ok. 70 mb.
 6. Odtworzenie rynny (ok. 22 mb) wraz z lejami oraz mocowaniami – 1 kpl.
 7. Odtworzenie rury spustowej (ok. 20 mb) wraz z mocowaniami oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym – 1 kpl.

 

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana poszycia dachu nad zbiornikiem koksu – Namiarownia (Zp 22837) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: