Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę poszycia dachu hali zapasowego składowiska Spieku

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Wybrano ofertę firmy CACUMEN Sp. z o.o. z Zawada, Mstów

 Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 Zakres remontu obejmuje:

 1. Demontaż starych blach z dachu o pow. ca. 143 m2
 2. Demontaż starych barierek i rynny dachowej o długości ca. 28 m
 3. Piaskowanie do stopnia Sa2 ½ konstrukcji dachu oraz malowanie zestawami malarskimi
  do klasy C4 – o pow. ca. 30 m2
 4. Montaż nowej obróbki blacharskiej wykonanej z blachy nierdzewnej o długości ca. 28 m
 5. Montaż nowej blachy trapezowej T 85 o grubości 1 mm i zabezpieczonej obustronnie do klasy korozyjności C4. o pow. ca. 143 m2
 6. Montaż nowej rynny dachowej wykonanej z rury stalowej fi 300 z bortnicą stalową
  o wysokości 300 mm wyłożonej blachą nierdzewną o grubości 1 mm o długości ca. 28 m.
 7. Montaż nowych rur spustowych PVC fi 150 mm o długości łącznej 36 mb z uchwytami montażowymi w rozstawie co 100 cm.
 8. Piaskowanie i malowanie drabiny oraz podestu prowadzącego na dach o pow. ca. 10 m2
 9. Uzupełnienie blach na elewacji o grubości 1,00 mm (zabezpieczonych do C4) pow. ca. 12 m2

 Przewidywany termin realizacji: październik 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega  w styczności z metalami ciężkimi.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Szymon NIEMIEC tel. 32 / 2 888 444 wew. 638, tel. kom. 510 105 415

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana poszycia dachu hali zapasowego składowiska Spieku (Zp 25155) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 września 2021 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik-nr-1