Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie wymiany płynu czyszczącego typu X-1 w stole typu „S” myjka.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – EKOSYSTEM CHEMIA ZARĘBSKI ZDZISŁAW Z GRUDZIĄDZA.

Ilość płynu do wymiany – 200l.
Środek chemiczny po wymianie zostanie zutylizowany przez Wykonawcę we własnym zakresie.
Przewidywany termin realizacji prac : do dnia 29.04.2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta zawiera wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Warunki i termin płatności.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Rafał Tyralla tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana płynu czyszczącego typu X-1 w stole typu „S” myjka” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 23 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.