Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Wymianę pancerza i trzonu pieca szybowego”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR Sp. z o.o. z Legnicy

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.12.2019

Zakres prac związany z wymianą pancerza i trzonu pieca został podzielony na 2 etapy:

 • Zakres I – prace przygotowawczo – remontowe  zgodnie z Załącznikiem nr 1;
 • Zakres II – prace remontowe zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

Termin realizacji:

Zakres I – w okresie od dnia 13.03. do dnia 08.05.2020 r.

Zakres II – w okresie od dnia 11.05. do dnia 22.05.2020 r.

Wszystkie części zamienne, materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu czasu i terminu wizyty z przedstawicielem Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna do wglądu i pobrania w siedzibie Zamawiajacego podczas wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji – wycena dla każdej pozycji osobno.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Piotr Wacławek 32/ 2888444 wew. 840; kom 512 403 441.
 • Pan Zdzisław Śliwa 32/ 2888444 wew. 698; kom 512 403 442.
 • Pan Wiesław Cichoń 32/ 2888444 wew. 797; kom 512 403 392.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana pancerza i trzonu pieca szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30.10.2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: