Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany około 50m instalacji DN500 układu separacyjnego na wydziale Pieca Szybowego.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac bez podania przyczyn

Zakres prac obejmuje:

 1. Zabezpieczenie instalacji przed przemieszczaniem.
 2. Demontaż skorodowanej instalacji DN500 o długości około 50 m.
 3. Wykonanie nowych wsporników – 6szt.
 4. Zabudowa nowej instalacji ø500 o długości około 50 m.
 5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnych wraz z drabinkami i podestami.

 

Przewidywany termin realizacji: postój główny w miesiącu czerwcu w dniach 10.06.2024 r. ÷ 24.06.2024 r.

Dokładny termin realizacji prac Wykonawca uzgodni z koordynatorem prac ze strony HCM S.A.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały podstawowe i pomocnicze, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Zapewnienie stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Jan Murek tel. kom. 506 391 661.
 2. Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452.
 3. Tomasz Kałmuk tel. kom. 512 403 472.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wymiana około 50m instalacji DN500 układu separacyjnego na wydziale Pieca Szybowego (Zp 37889)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.