Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę odgromników w komorze transformatora 110/6kV głównej stacji zasilania GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PRZEDSIĘBIORSTWO OPA-LABOR SP. Z O.O. Z SIEMIANOWIC.

Zakres prac:
1. Dobór typu odgromników (aktualnie zabudowane odgromniki: na linii 110kV-GZSb-96; w punkcie neutralnym uzwojenia 110kV transformatora – GZSa-50) – preferowane ograniczniki przepięć 110kV z izolatorem kompozytowym firmy OLMEX.
2. Wykonanie prac adaptacyjnych do zabudowy odgromników.
3. Wymiana 3 szt. odgromników 110 kV wraz z licznikami zadziałań – preferowane ograniczniki przepięć 110kV z izolatorem kompozytowym firmy OLMEX HI60 TC-STI, liczniki zadziałań ProCOunter.
4. Wymiana 1 szt. odgromnika punktu neutralnego transformatorowego – preferowane ogranicznik przepięć 110kV z izolatorem kompozytowym firmy OLMEX HI60 TC-STI.
5. Utylizacja zdemontowanych odgromników 2 komplety ( 8szt ).
6. Wykonanie pomiarów pomontażowych.
7. Dostarczenie protokołów z pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.
8. Przygotowanie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja i uruchomienie urządzeń.
9. Sprawowanie nadzoru w czasie ruchu próbnego.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany zostanie do:
1. Wykonania prac zgodnie z:
– aktualnym poziomem wiedzy technicznej, doświadczeniem i należytą starannością,
– wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz norm technicznych,
– etyką zawodową,
2. Zastosowania najnowszych posiadanych przez siebie technologii oraz zapewnienia dobrej jakości wykonywanych prac.
3. Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ – porządkowych, instrukcji związanych z realizacją prac, obowiązujących na terenie Zlecającego.
4. Utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac.
5. Przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zlecającego.

Termin realizacji:
a) prace przygotowawcze miesiąc maj 2017 r.
b) montaż i uruchomienie: postój remontowy Czerwiec 2017 r.
Czas realizacji: max. 2 dni kalendarzowe.
Przewidywany termin postoju remontowego: 12.06.2017 r. – 24.06.2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja prac dla uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.
Informujemy, że równolegle w komorze transformatora będą prowadzone inne prace remontowe.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach:
a) 22.03.2017r godz. 10.00
b) 29.03.2017r godz. 10.00

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów prac projektowych, dostaw, montażu wraz z uruchomieniem.
2. Specyfikacja: typ i parametry odgromników proponowanych do wymiany
3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
4. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP
5. Warunki i forma płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana odgromników w komorze transformatora 110/6kV głównej stacji zasilania GSZ-2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.