Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę odcinka linii zasilającej (dwukablowej) 6kV z SO22 do SO12

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

Zakres prac:

Etap 1

 1. Wykonanie dokumentacji/projektu z zakresie niezbędnym do wykonania wymiany kabli.

Etap 2

 1. Odkrycie i zakrycie kanału kablowego na trasie kabli (ok. 420 m).
 2. Przecięcie starych kabli w kanale i przełożenie do właściwej nitki kanału.
 3. Cięcie zdemontowanych kabli na odcinki max 2 m; ułożenie na paletach i przewiezienie do magazynu (do 1 km).
 4. Ułożenie nowych kabli (2 szt. o długości ok. 450m każdy) YAKYy-S 3x120RMC/50 6/6kV w kanale kablowym i stacji SO12 (w tym wykonanie muf; głowic)
 5. Wykonanie prób i pomiarów po montażowych.
 6. Podłączenie kabli w polu 6kV w SO12.
 7. Wykonanie (i dostarczenie) dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy.

 

Przewidywany termin realizacji: Niezwłocznie po podpisaniu umowy, w czasie deklarowanym przez Oferenta.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 7 dni od ogłoszenia (13.06.2022 r.) –  godz. 10.00
 2. 10 dni od ogłoszenia (16.06.2022 r.) – godz. 10.00 – termin nieaktualny
 3. 10 dni od ogłoszenia (15.06.2022 r. ) – godz. 10.00 – wpis wprowadzony w dniu 09.06.2022 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Mufy kablowe (dopuszczalne tylko w przypadku braku dostępności w sprzedaży kabli w odcinkach o długości całej trasy) i głowice muszą posiadać atesty, a monterzy upoważnienie i autoryzację producenta.

 

Kable należy układać zgodnie z normami i wytycznymi producenta łącznie z sporządzeniem dokumentacji układania. Próby i pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta kabli. Dokumentację z w/w czynności należy przedstawić producentowi kabli (np. Eltrim) i uzyskać jego pozytywną opinię potwierdzoną pisemnym udzieleniem gwarancji na wykonane linie kablowe.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów jednostkowych realizacji poszczególnych elementów z wyszczególnieniem obu etapów prac.
 2. Harmonogram prac.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew.734, kom. 512 403 459

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana odcinka linii zasilającej (dwukablowej) 6kV z SO22 do SO12 (Zp 29140) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.