Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę oblachowania fragmentu wschodniej ściany Ługowni – Odchlorowania.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2019 r. Dokładny termin realizacji prac zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Materiały, narzędzia i sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału, (w celu odbycia wizji lokalnej Wykonawca powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).

 

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefoniczne z inspektorem nadzoru ze strony HCM S.A.

Wykonawca celem odbycia wizji lokalnej powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 539 735 663

 

Uwagi:

 1. Blachy trapezowe T-55 oraz obróbki blacharskie gr. 1,00mm ocynkowane z powłoką poliestrową w kolorze jak pozostała część ściany.
 2. Blachę trapezową należy mocować do każdego rygla występującego na jego długości.
 3. Sugeruje się, aby mocowanie blach do konstrukcji wykonać wkrętami ocynkowanymi WFS 6,3 x 20 z podkładkami EPDM 19.
 4. W podanych obmiarach powierzchni pokrycia blachami nie wliczono zakładów.
 5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przeprowadzić  wg technologii:

–   czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystości ISO – Sa 2½ ;

–   malowanie 1 x SigmaCover 400 – 160 µm (kolor szary);

–   malowanie 1 x SigmaCover 400 – 160 µm (kolor biały);

 1. Odtworzenie obrzeża misy stropu żelbetowego poprzez wymurowanie i szczelne zabezpieczenie krawędzi stropu przed rozlewanie się wody (wys. ca 25cm)

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji w tym wartości jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Materiał złomowy jest własnością HCM, należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,7 km od prowadzonych robót.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki i czas trwania gwarancji.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –  Wymiana oblachowania fragmentu wschodniej ściany Ługowni – Odchlorowania.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 11 lipca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: