Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.9 do SO-42 p.7

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. ELMAX JAN ŻYWICKI Z TYCH.

Zakres prac:
1. Demontaż istniejących kabli 6 KV (YAKY 3×240 ) ułożonych w :
a) kanałach w stacjach GSZ2 i SO42 (ok. 90m)
b) kanale kablowym z przepustami od GSZ2 (ok. 280)
c) estakadzie głównej PN-PD (0k. 280m)
d) kanale kablowym do SO42 (ok. 200m)
2. Cięcie zdemontowanych kabli na odcinki max 2m; ułożenie na paletach i przewiezienie do magazynu (do 1 km).
3. Ułożenie nowych kabli YAKYy-S 3x240RMC/50 6/6kV na trasie jak wyżej (w tym wykonanie muf; głowic).
4. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.
5. Podłączenie kabli w polach 6 kV w GSZ.2 i SO-42.

Kable dostarczy Zamawiający, pozostałe materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Mufy kablowe muszą posiadać atesty, a monterzy upoważnienie i autoryzację producenta.
Ilość muf na kablu 6kV – wynika z długości dostarczonych kabli (max 3 szt.).

Kable należy układać zgodnie z normami i wytycznymi producenta łącznie z sporządzeniem dokumentacji układania. Próby i pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta kabli. Dokumentację z w/w czynności należy przedstawić producentowi kabli i uzyskać jego pozytywną opinię potwierdzoną pisemnym udzieleniem gwarancji na wykonane linie kablowe.

Przewidywany termin realizacji prac: miesiąc Czerwiec 2017 r.; max 5 dni
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Termin realizacji prac może ulec zmianie w zależności od realizacji innych prac związanych z remontami tras kablowych lub brakiem możliwości technicznych związanych z obciążeniem i konfiguracją sieci odbiorczej Zamawiającego.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1. 17.05.2017 r. – godz. 10.00
2. 22.05.2017 r. – godz. 10.00

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

UWAGA:
Prace będą prowadzone w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych.
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana linii kablowej 6kV od GSZ_2 p.9 do SO_42 p.7” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 maja 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.