Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Wymiany łańcucha form maszyny odlewniczej cynku SHG.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY „PIEC-BUD” SP. Z O.O. Z LEGNICY.

Zakres prac:
1. Skompletowanie  łańcucha form  z  zestawami rolkowymi.
2. Wymiana łańcucha form – waga 1768,9 kg.
3. Wymiana kokili płaskich – waga 5880,0 kg.
4. Wymiana kokili ze stopkami – waga 672,0 kg.
5. Wymiana zestawów rolkowych waga 1227,6 kg.
6. Demontaż i montaż rynny zalewowej i rozdzielacza cynku 303,9 kg.

Przewidywany termin realizacji prac: listopad 2017 r. dokładny termin realizacji prac do uzgodnienia z Koordynatorem ze strony HCM.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan:
– Wiesław Cichoń tel. 32 / 2 888 444 wew. 797, tel. kom. 512 403 392

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.    Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2.    Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3.    Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.    Warunki i forma płatności.
5.    Warunki i czas trwania gwarancji.
6.    Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.    Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8.    Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana łańcucha form maszyny odlewniczej cynku SHG”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 14.11. 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
–    swobodnego wyboru oferty,
–    negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
–    odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
–    zawarcia umowy na niepełny zakres robót.