Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Wymiany konstrukcji północno-wschodniej Hali Spiekalni do poziomu urządzeń wentylatora 2.155
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.04.2018.
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

Zakres prac – Załącznik nr 1 – można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Przewidywany termin realizacji prac: do 10.07.2018 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan :
Dominik Helisz tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 510 105 415

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana konstrukcji północno-wschodniej Hali Spiekalni do poziomu urządzeń wentylatora 2.155” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 31.01. 2018 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/ w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

UWAGI:

1. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Remont będzie odbywać się na czynnym obiekcie.
3. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z oczyszczeniem podestów
i konstrukcji z pyłów.
5. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja „ Ekspertyza stalowej konstrukcji nośnej hali spiekalni „
6. Przed rozpoczęciem prac wymiany konstrukcji zbiorniki ustabilizować poprzez podwieszenie do konstrukcji powyżej.
7. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót. Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiaru 2,0m.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg technologii:
1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor szary)
1 x SigmaCover 400 – 135 µm (kolor biały)
1 x SigmaDur 520 – 50 µm (kolor szary)
9. Odtworzenie powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża wykonać poza każdy węzeł na dł. ok. 0,5m w każdym kierunku.
10. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić książkę obmiarów.
11. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI

Załączniki: