Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę konstrukcji i blach podestowych – poz. 4.2 m budynku przeróbki zgarów

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

 Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

 Przewidywany termin realizacji prac: wrzesień 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy oferent.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Koszt wykonania całości zadania.
 • Czas realizacji całości zadania.
 • Warunki i forma płatności.
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w sprawie wykonania prac udzielają Panowie :

 • Marcin WALOSZCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 568, tel. kom. 512 403 460
 • Dariusz KRZYWOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania prac na instalacjach gazowych,
 • przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana konstrukcji i blach podestowych – poz. 4.2 m budynku przeróbki zgarów (28540)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 24 maja 2022 r. godz. 1400

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zakres-prac