Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę kabli zasilających pomp Warmana 25 A, B, C, D

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: STEP-TECH AUTOMATYKA z Jędrzejowa


Zakres prac:

 1. Montaż nowych drabinek kablowych o szerokości 30cm na dwóch poziomach ocynkowanych partych na technologii firmy Baks.

Do wykonania konstrukcji należy użyć między innymi następujących materiałów –  Załącznik nr 1

Do łączenia drabin należy użyć łączników przegubowych i kątowych wyżej przedstawionego systemu (mocowanie i osprzęt zaproponuje wykonawca  po wizji lokalnej).

 1. Ułożenie i umocowanie nowych kabli zasilających YKY4x50mm2
  – Pompa 25A – szacowana dł. od 150 do 200 m
  – Pompa 25B – szacowana dł. od 150 do 200 m
  – Pompa 25C- szacowana dł. od 150 do 200 m
  – Pompa 25D – szacowana dł. od 150 do 200 m
 2. Wykonanie nowych skrzynek przyłączeniowych typu Z2 wraz z podłączeniem kabli. Montaż skrzynek we wskazanym miejscy przy danej pompie.
 3. Podłączenie kabli w stycznikowni 500V pieca  PSP,
 4. Przygotowanie protokołów pomiarowych i odbiorczych,
 5. Próby odbiorcze i uruchomienie.
 6. Demontaż starych kabli, cięcie, złożenie na palecie EURO w odcinkach do 1m.
 7. Transport złomu kablowego do magazynu.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Termin realizacji: 2 miesiące od podpisania zamówienia

Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 23.09.2019 r. godz. 1000
 2. 26.09.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
  – prac projektowych,
  – koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  – cen jednostkowych użytej aparatury (koryt kablowych, przewodów, itp.) użytych do realizacji zadania,
  – dostaw,
  – koszt jednostkowy ułożenia i umocowania kabli zasilających dla każdej pompy oddzielnie.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Paweł Krótki tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

Pan Rafał Tyralla tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana kabli zasilających pomp Warmana 25 A, B, C, D. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 4 października 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru oferty,
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: