Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę kabli 6kV z SO-43 do pomp WUG nr 3 i nr 6 – Postój Główny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: STEP-TECH AUTOMATYKA Sp. z o.o. z Jędrzejowa

 

Zakres prac obejmuje:

Etap 1

 1. Wykonanie dokumentacji/projektu z zakresie niezbędnym do wykonania wymiany kabli.

Etap 2

 1. Odkrycie i zakrycie kanałów kablowych na trasie kabli.
 2. Wykonanie mocowań kabli w szybach kablowych.
 3. Demontaż istniejących kabli 6 KV (YAKY 3×120) ułożonych w:
  a) kanałach w stacji SO43 i pompowni (ok. 60 m)
  b) szybach kablowych estakady (ok. 20 m)
  c) estakadzie głównej PN-PD (ok. 230 m)
  d) kanale kablowym do SO43 (ok. 60 m)
  e) kanale kablowym do pompowni (ok. 30m)
 4. Czyszczenie kanału kablowego przy SO43.
 5. Cięcie zdemontowanych kabli na odcinki max 2 m; ułożenie na paletach i przewiezienie
  do magazynu (do 1 km).
 6. Uzupełnienie brakujących/wymiana skorodowanych wysięgników w kanale kablowym
  3 poziomowych wykonanych z kątownika stalowego 60 mm (z zabezpieczeniem antykorozyjnym) w kanale kablowym w ilości ok. 40 szt. Wykonanie/uzupełnienie połączenia uziemiającego wysięgników w kanale relacji SO43 – estakada.
 7. Ułożenie nowych kabli YAKYy-S 3x120RMC/50 6/6kV na trasie jak wyżej (w tym wykonanie muf; głowic).
 8. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.
 9. Podłączenie kabli w polach 6 kV w SO43 i do silników pomp.

 

Przewidywany termin realizacji prac: 

 1. Etap 1 do 1.05.2023 r.
 2. Etap 2 postój technologiczny – czerwiec 2023 r. max 6 dni

 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Termin realizacji prac może ulec zmianie w zależności od realizacji innych prac związanych z innymi pracami remontami lub brakiem możliwości technicznych zmian obciążenia i konfiguracji sieci odbiorczej Zamawiającego.

 

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 7 dni od ogłoszenia (13.03.2023 r.) –  godz. 10.00
 2. 10 dni od ogłoszenia (16.03.2023 r.) – godz. 10.00

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Mufy kablowe (dopuszczalne tylko w przypadku braku dostępności w sprzedaży kabli w odcinkach o długości całej trasy) i głowice muszą posiadać atesty, a monterzy upoważnienie i autoryzację producenta.

 

Kable należy układać zgodnie z normami i wytycznymi producenta łącznie z sporządzeniem dokumentacji układania. Próby i pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta kabli. Dokumentację z w/w czynności należy przedstawić producentowi kabli (np. Elektrim) i uzyskać jego pozytywną opinię potwierdzoną pisemnym udzieleniem gwarancji na wykonane linie kablowe.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów jednostkowych realizacji poszczególnych elementów z wyszczególnieniem obu etapów prac.
 2. Harmonogram prac.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

UWAGA:
Prace będą prowadzone w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych i na wysokości (estakada kablowa). Jednocześnie prosimy o uwzględnienie Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459
 3. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymianę kabli 6 kV z SO-43 do pomp WUG nr 3 i nr 6 – POSTÓJ GŁÓWNY” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 marca 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.