Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę izolatorów przepustowych i odciągowych 110kV w polu linii Miasteczko  głównej stacji zasilania GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Eltrako Sp. z o.o. z Gliwic.

Zakres prac:

 1. Dobór typu izolatorów odciągowych (uzgodnienie typu z lokalnym OSD).
 2. Wykonanie prac adaptacyjnych do zabudowy izolatorów odciągowych.
 3. Wymiana 3 szt.  izolatorów odciągowych.
 4. Wymiana 3 szt. izolatorów przepustowych typu PKSN 123/550/1250.
 5. Utylizacja zdemontowanych izolatorów (1 komplet przepustowych i 1 komplet odciągowych).
 6. Wykonanie pomiarów pomontażowych.
 7. Dostarczenie protokołów z pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.
 8. Przygotowanie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja i uruchomienie urządzeń.
 9. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego do pierwszego podania napięcia.
 10. Sprawowanie nadzoru w czasie ruchu próbnego.
 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany zostanie do:

 1. Wykonania prac zgodnie z:

– aktualnym poziomem wiedzy technicznej, doświadczeniem i należytą starannością,

– wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz norm technicznych,

– etyką zawodową,

 1. Zastosowania najnowszych posiadanych przez siebie technologii oraz zapewnienia dobrej jakości wykonywanych prac,
 2. Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ – porządkowych, instrukcji związanych z realizacją prac, obowiązujących na terenie Zlecającego,
 3. Utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac,
 4. Przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

Termin realizacji:

 1. a) prace przygotowawcze miesiąc maj 2018 r.
 2. b) montaż i uruchomienie: postój remontowy Czerwiec 2018 r.

Czas realizacji: max. 3 dni kalendarzowe.

Przewidywany termin postoju remontowego: 11.06.2018 r. – 22.06.2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego oraz podany do wiadomości Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja prac dla uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

Informujemy, że równolegle w polu linii Miasteczko będą prowadzone inne prace remontowe.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach:

 1. a) 26.02.2018r. godz. 1000
 2. b) 02.03.2018r. godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów prac przygotowawczych, dostaw, montażu wraz z uruchomieniem ( z uwzględnieniem możliwości dostawy izolatorów przepustowych PKSN123/550/1250 przez Zamawiającego).
 2. Specyfikacja: typ i parametry izolatorów odciągowych proponowanych do wymiany
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI_Wymiana izolatorów przepustowych i odciągowych 110kV w polu linii Miasteczko głównej stacji zasilania GSZ-2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 marca 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.