Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymiana izolatorów 110 kV transformatora TR3 (GSZ1) typ: TORb-16000/110

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. z Piekar Śląskich

 

Podstawowe dane transformatora: 

 1. Typ: TORb-16000/110
 2. Układ poł.: YNd11
 3. Częstotliwość: 50 Hz
 4. Rok wyk.: 1980
 5. Moc: 16000 [kVA]
 6. Prąd zwarcia 8xIn [A]
 7. Górne nap.: 115000+/- 10% /+/- 9st. [V] Prąd:  73,0 – 80,3 – 89,3 [A]
 8. Dolne nap.: 6600 [V] Prąd: 1400 [A]
 9. Napięcie zwarcia – stopień GN/DN: + 11,04%, 0 10,42%, 9,91%
 10. Poziom izolacji zacisków liniowych: GN 185/450 [kV] DN 22/60 [kV]
 11. Poziom izolacji punktu zerowego: GN 90/220 [kV]
 12. Rodzaj pracy: C
 13. Liczba faz: 3
 14. Chłodzenie: ON-AN
 15. Masa oleju 10000 [kg]
 16. Masa części wyjm.: 17000 [kg]
 17. Masa transportowa: 32500 [kg]
 18. Masa całkowita: 33000 [kg]
 19. Nr normy: PN-69/E-06040

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Dobór izolatorów przeznaczonych do wymiany.
 2. Pomiary stanu izolacji uzwojeń przed demontażem izolatorów.
 3. Wymiana izolatorów transformatora w siedzibie zamawiającego na stanowisku transformatora.
 4. Pomiary nowych izolatorów i stanu izolacji uzwojeń po zakończeniu montaż.
 5. Wykonanie i przekazania dokumentów z wykonanych prac (oświadczenie o zakończeniu prac i możliwości załączenia transformatora pod napięcie, sprawozdanie z wykonanych prac, protokoły pomiarowe).
 6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do załączenia urządzenia dla OSD (program łączeniowy, zgłoszenie urządzeń do OSD).
 7. Sprawowanie nadzoru nad ruchem próbnym urządzeń (pierwsze podanie napięcia).

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia z OSD i służbami zamawiającego w zakresie czasowym deklarowanym przez Oferenta

Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od OSD i ruchu technologicznego wydziałów zamawiającego.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt wykonania całości prac do wykonania dla wymiany osobno dla:

a) 1 szt. izolatora fazowego uzwojenia 110kV

b) Pozostałych 2 szt. izolatora fazowego i 1 szt. izolatora punktu neutralnego uzwojenia 110kV.

2. Kosztorys szczegółowy prac i materiałów składających się na wykonanie zadania z podziałem
na zakres opisany w punktach 1 a) i 1 b) .

3. Typ proponowanych nowych izolatorów przewidzianych do wymiany.

4. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.

5. Ważność oferty.

6. Warunki i forma płatności.

7. Warunki i czas trwania gwarancji.

8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew.734, kom. 512 403 459
 3. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana izolatorów 110 kV transformatora TR3 (GSZ1) typ: TORb-16000/110 należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12 lipca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.