Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wymiana filtra bębnowego próżniowego wraz z wykonaniem i zabudową przyległych instalacji

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR HARPEX Sp. z o.o. z Bytomia

Uwaga z dnia 27.01.2021 r.: Przedłużenie terminu składania ofert na realizację zadania pn.: Wymiana filtra bębnowego próżniowego wraz z wykonaniem i zabudową przyległych instalacji” do dnia 19.02.2021 r. zostało anulowane. Wobec powyższego termin składania ofert na realizację zadania upłynął z dniem 26.01.2021 r.”

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.02.2021 r.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.01.2021 r.

Zakres prac oraz informacje uzupełniające zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Rysunki oraz schematy o których mowa w Załączniku nr 1 zostaną udostępnione do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Termin realizacji prac został szczegółowo przedstawiony w Załączniku nr 1.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla poszczególnych punktów zakresu. W ofercie należy wyszczególnić ceny jednostkowe wykonania mb instalacji dla poszczególnych średnic oraz cenę jednostkową zabudowy 1szt. zaworów dla poszczególnych średnic.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem realizacji.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z miejscem i przedmiotem prac.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441

Pan Marcin Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana filtra bębnowego próżniowego wraz z wykonaniem i zabudową przyległych instalacji należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 7 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: