Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę chłodnicy bębnowej.
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY „HKS ODRA” SP. Z O.O. Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO.

Termin realizacji:
– dostawa chłodnicy do 31 maja 2017 r.,
– wymiana chłodnicy podczas postoju remontowego w miesiącu czerwcu 2017 r. w ciągu 12 dni kalendarzowych.

Dokładny termin wymiany oraz remontu zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały podstawowe tj. bęben chłodnicy z płytą wylotową, komorę wylotową, przewód odciągowy z chłodnicy oraz materiały pomocnicze dostarcza Zamawiający.
Sprzęt oraz środki transportu zabezpiecza Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan ZBIGNIEW KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana chłodnicy bębnowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 10 kwietnia 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: