Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wymiana bębna chłodnicy zawrotów

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

Zakres prac oraz szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 

Termin realizacji: Główny Postój Remontowy Czerwiec 2023 r.

Dokładny termin postoju zostanie podany do wiadomości Wykonawcy najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem postoju.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem i szczegółowym zakresem prac.

Termin wizji lokalnej należy telefonicznie uzgodnić z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk  i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem prac.
 4. Czas ważności oferty.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z miejscem i zakresem prac.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami realizacji prac.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 10. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798, tel. kom. 512 403 423
 2. Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana bębna chłodnicy zawrotów – Postój Główny 2023” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 17 marca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji zakresu z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania prac jak i w trakcie ich trwania.
 4. Zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: