Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę baterii akumulatorów stacyjnych 220 VDC z zasilaczem w stacjach SO – 24 i GSZ-1

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.W. BATER – Akumulatory z Katowic

 

Zakres prac:

 1. Dostawa baterii akumulatorowej 220VDC z zasilaczem i konstrukcjami wsporczymi (2 komplety).
 2. Wykonanie projektu zabudowy nowych baterii z zasilaczem w stacjach SO-24 i  GSZ-1.
 3. Odłączenie istniejącej baterii, montaż, podłączenie i uruchomienie układu nowych baterii.
 4. Instruktaż eksploatacji nowych układów baterii.
 5. Opcja 1. Podłączenie zastępczej baterii na czas wymiany.
 6. Opcja 2. Utylizacja zdemontowanych baterii.

 

Przewidywane terminy realizacji:

 1. wykonanie projektu: po podpisaniu umowy,
 2. pozostałe prace: zgodnie z terminem zadeklarowanym w ofercie oraz po uzgodnieniach z Zamawiającym.

Montaż  I zmiana robocza w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Dane akumulatorów:

Bateria AGM    220VDC / 100Ah

Zabudowa na stelażu

 

Dane zasilaczy:

Napięcie wejściowe                                       3×400 VAC +/-15%

Częstotliwość napięcia wejściowego            50HZ +/-5%

Znamionowy prąd wyjściowy                       20 A

Znamionowe napięcie wyjściowe                  220VDC

Regulacja napięcia wyjściowego                   +/-20%

Temperatura pracy:                                        0 ÷ 45oC

Tryb pracy:                                                    zasilacz buforowy / ładowarka

 

Wyposażenie:

SmartControl – panel operatorski (konfiguracja urządzenia, sygnalizacja stanów alarmowych, pamięć alarmów)

WPP/ZPP – wewnętrzny lub zewnętrzny pomiar i ograniczenie prądu ładowania baterii

UKT – układ kompensacji temperaturowej

MKD – moduł kontroli doziemienia

COB – pomiar ciągłości obwodu baterii

Zabezpieczenia – we urządzenia, we/wy modułów, baterii akumulatorów

 

Informujemy, że równolegle w rozdzielni będą prowadzone inne prace remontowe.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów (Etap I: Projekt; Etap II: Realizacja projektu) zgodnie z podanym zakresem. Do każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 2. Czas realizacji prac ujętych w zakresie.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom.

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych 220VDC z zasilaczem w stacjach SO-24 i GSZ-1 (ZP 17542)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do  30 kwietnia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn.