Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Wymiany armatury na instalacji wody chłodniczej WUG w czasie  głównego postoju technologicznego  w m-cu maju 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LK Instal z Tarnowskich Gór

Zakres prac wraz z informacjami dodatkowymi przedstawia Załącznik nr 1.

Termin realizacji prac: w czasie postoju głównego w m-cu maju 2020r.

Dokładny termin postoju zostanie podany na 14 dni przed terminem planowanych prac.

Materiały tj. przepustnice, zawór bezpieczeństwa, oraz materiał na filtr dostarcza Zleceniodawca.

Pozostałe materiały (uszczelki, śruby), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Oferent.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania zakresu prac.
  2. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

  • Pan  Tomasz Kałmuk  tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512403472.
  • Pan  Marcin Nowak     tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512403452.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

  1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana armatury na instalacji wody chłodniczej WUG w czasie  głównego postoju technologicznego  w m-cu maju 2020r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12 marzec 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: