Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wymianę 2szt. przepustnic Ø500 na instalacji zasilającej FKS.
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – „PIEC-BUD” SP. Z O.O. Z LEGNICY

Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017r.
Dokładny termin postoju zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.
Materiały (uszczelki śruby), sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przepustnice, kołnierze oraz rurę DN500 dostarcza HCM S.A.
Przy wymianie przepustnic zasilających FKS należy zabezpieczyć instalacje przed przesunięciem.
Wykonawca zapewni stałą osobę do nadzoru prac ze swojej strony.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 07.03.2017r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas wykonania prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Kałmuk tel. 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana 2szt. przepustnic Ø500 na instalacji zasilającej FKS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 13 marca 2017 r. godz. 13.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: