Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Wymiany 2szt. uszkodzonych koryt wodorozdziału na chłodni wody chłodniczej PS.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

Zakres prac wraz z uwagami, przedstawia Załącznik nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: postój główny w miesiącu wrześniu 2022r.

Czas na realizację prac: 3 dni kalendarzowe.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Gwarancja na wykonane prace minimum 5 lat.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt demontażu, wykonania oraz zabudowy 1 szt. koryta wodorozdziału.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie prac o podobnym charakterze.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 • Tomasz KAŁMUK tel. 2 888 444 wew. 958, kom. 512 403 472.
 • Marcin NOWAK tel. 2 888 444 wew. 462, kom. 512 403 452.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana 2szt. uszkodzonych koryt wodorozdziału na chłodni wody chłodniczej PS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 05 lipca 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: