Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie prac:
„Wymiana 12 szt. źródeł światła oświetlenia przeszkodowego na kominie PSP-ORC H=120 m”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : TSELEKTRO ZE ŚWIĘTOCHŁOWIC.

Zakres prac obejmuje:
1. Wymianę 12 szt. źródeł światła wraz z czyszczeniem kloszy opraw oświetleniowych.
2. Konserwację i naprawę instalacji elektrycznej polegającą na ewentualnej wymianie następujących elementów instalacji:
a. wymiana oprawki żarówkowej,
b. wymiana puszki łączeniowej.

Wykonanie napraw z punktu 2 (realizowane dopiero po akceptacji przez pracownika nadzorującego pracę) należy udokumentować fotograficznie przed i po naprawie.
Komin jest konstrukcji żelbetowej z drabinką wewnętrzną.
Jako źródła światła proponujemy świetlówki kompaktowe o trzonku E27 Philips z długim okresem użytkowania o mocy około 18W (odpowiednik żarówki tradycyjnej o mocy około 100W), dopuszczamy dobór odpowiednio dobrych źródeł światła przez Wykonawcę, pod warunkiem utrzymania zaproponowanej gwarancji.

Informacje ogólne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty, a tym samym prace mogą być zlecone tylko firmie dysponującej zespołem pracowników (min. 2 osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy Wykonawca.
3. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
4. Przewidywany termin wykonania prac: marzec 2017 r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac (kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac).
2. Czas wykonania całości prac i proponowany termin.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Zbigniew Jędruch tel. 32/2 888 444 wew. 542 tel. kom. 512 403 394.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Wymiana 12 szt. źródeł światła oświetlenia przeszkodowego na kominie PSP-ORC H=120 m” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 10 marca 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.