Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wyłożenie wykładziną chemoodporną trzech zbiorników retencyjnych ścieków w HCM S.A. o następujących parametrach technicznych:
• Pojemność : 202,8m3.
• Średnica: 6 000mm.
• Wysokość: 8 300mm.
• Ciśnienie dopuszczalne: 10 mbar(g)/-5 mbar.
• Temperatura dopuszczalna: 50oC.
• Materiał ścianek zbiornika: 1.4539.
• Czynnik roboczy: ścieki surowe.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Agencja Techniczna Tomasz Kidawa z Częstochowy.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie obliczeń mechanicznych zbiorników z uwzględnieniem wykładzin.
2. Przygotowanie podłoża.
3. Wyłożenie.
4. Przygotowanie do eksploatacji.
Dokumentacja dostępna do wglądu w budynku Głównego Inżyniera ds. Energo -Mechanicznych.
Podczas przeprowadzanej wizji lokalnej zostaną przekazane analizy ścieków.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej : od pon. do pt. w godz. 8.00 do 12.00.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Technologię wykonania prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan  Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  – posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  – posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wyłożenie wykładziną chemoodporną trzech zbiorników retencyjnych ścieków w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  – swobodnego wyboru oferty,
  – negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  – odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  – unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.