Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

„Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wraz z serwisem, czyszczeniem, konserwacją i kontrolą szczelności 3 układów klimatyzacyjnych Toshiba”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZECHIK SP. Z O.O. Z ZABIERZÓW

Oferta powinna dotyczyć 2 letniej Umowy na utrzymanie sprawności działania, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne wraz z kontrolą szczelności następujących układów klimatyzacyjnych:

– System 1: jednostka zewnętrzna MMY-MAP1606HT8P-E z 8 jednostkami wewnętrznymi MMK-AP…3H1,

– System 2: jednostka zewnętrzna MMY-MAP2006HT8P-E i MMY-MAP1606HT8P-E z 24 jednostkami wewnętrznymi MMK-AP…3H1,

– System 3: jednostka zewnętrzna MMY-MAP1806HT8P-E i MMY-MAP1606HT8P-E z 32 jednostkami wewnętrznymi MMK-AP…3H1.

Zakres przeglądów i konserwacji powinien być wykonywany zgodnie z zasadami i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej i w Karcie Urządzenia z Centralnego Rejestru Operatorów urządzenia klimatyzacyjnego (rocznie: 2 przeglądy gwarancyjne, 2 konserwacje, 2 kontrole szczelności).

Planowany termin realizacji umowy: od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM – Zbigniew Jędruch tel. 512 403 394.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Kopię autoryzacji serwisu Toshiby i Certyfikatu f-gazowego przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 3. Czas na przyjazd i interwencję po zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzeń.
 4. Koszt realizacji całości prac.
 5. Warunki i forma płatności.

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wraz z serwisem, czyszczeniem, konserwacją i kontrolą szczelności 3 układów klimatyzacyjnych Toshiba należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. godz. 1000.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.