Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie zmiany w układzie torowo – rozjazdowym wraz z przebudową urządzeń SRK zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TORMET Z SOSNOWCA

                                             

Zakres prac został ujęty w czterech dokumentacjach branżowych i obejmuje:

 1. Branża kolejowa:
  1. Przebudowę toru kolejowego (wraz z robotami towarzyszącymi obejmującymi między innymi przebudowę istniejącej skarpy),
  2. Przebudowę drogi przeciwpożarowej (wraz z odwodnieniem),
  3. Budowę rampy przeładunkowej wraz ze schodami betonowymi,
 2. Branża budowlana:
  1. Wykonanie podpory stalowej oraz bloku podporowego dla przebudowy odcinka sieci gazowej,
 3. Branża gazowa:
  1. Przebudowę odcinka sieci gazowej wynikającej z przebudowy toru kolejowego (Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie, montaż, próby, przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej, odbiorowej oraz certyfikację rurociągu zgodnie z dyrektywą PED oraz normą PN-EN 13480),
 4. Branża elektryczna:
  1. Przebudowę oświetlenia przy drodze przeciwpożarowej.

Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 800 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

 

Przewidywany termin realizacji prac:  sierpień – listopad 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać: 

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542, tel. kom. 539 735 663

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki: 

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie zmiany w układzie torowo – rozjazdowym wraz z przebudową urządzeń SRK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 05 lipca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:   http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.