Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Wykonanie zewnętrznych schodów technicznych z podestu obsługi dysz na poziom ± 0,00 budynku PSP”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Z KATOWIC.

Schody techniczne należy zlokalizować na zewnątrz po zachodniej stronie budynku PSP, pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku PSP, a przenośnikiem kubełkowym żużla i konstrukcją wsporczą bunkra na żużel granulacyjny.
Schody prowadzące z poziomu + 2,93m (poziom podestu schodów wewnętrznych) na poziom terenu, wykonać w konstrukcji stalowej ze stopniami i podestami kratowymi „wema”. Szerokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy powinna wynosić co najmniej 80cm.
Zakres prac w Załączniku nr 1- można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług
Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2018 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w dni robocze w godz. 8.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i formę płatności.
4.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim, w tym osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – „Wykonanie zewnętrznych schodów technicznych z podestu obsługi dysz na poziom ± 0,00 budynku PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 15 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-usług

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: