Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Wykonanie zabudowy nowej dmuchawy wraz z instalacjami”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „TECH-MIAR” Jarosław Topolski & Bogusław Maruszyj s.c.

Termin realizacji: zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dokładny termin postoju zostanie podany przez koordynatora ze strony Zamawiajacego 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.           

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

– Główny koordynator:

 • Pan Piotr Wacławek 32/ 2888444 wew. 840; kom 512 403 441.

 

–    Branża mechaniczna:

 • Pan Zdzisław Śliwa 32/ 2888444 wew. 698; kom 512 403 422.
 • Pan Jakub Hajda 32/ 2888444 wew. 697; kom 502 590 953.

 

–    Branża budowlana:

 • Pan Grzegorz Pitas 32/ 2888444 wew. 872; kom 512 403 476.

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zabudowa nowej dmuchawy wraz z instalacjami” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28.02.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

 

Załącznik: