Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wzorcowania przyrządów elektrycznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. z Białystok

 1. Miernik rezystancji izolacji SONEL MIC-2510, nr fabryczny 940213
 2. Miernik parametrów instalacji elektrycznych SONEL MPI-502, nr fabryczny AE1666
 3. Kalibrator liczników energii elektrycznej PITE 3551T, nr fabryczny 3551130108
 4. Multimetr CHAUVIN ARNOUX C.A.962, nr. fabryczny 64878
 5. Sekundomierz  TS-1, nr fabryczny 700709

 

Wykonawca wybrany do realizacji zadania zapewnia we własnym zakresie materiały, sprzęt oraz transport przyrządów (transport własny albo kurier).

Usługa obejmuje wydanie świadectw wzorcowania zawierających odniesienie do wzorców jednostek miar i wyniki pomiarów.

 

Sugerowany termin realizacji: do 5 dni roboczych od daty dostarczenia przyrządów do siedziby Zamawiającego.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z wyszczególnieniem kosztów legalizacji  poszczególnych przyrządów.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Potwierdzenie posiadania stosownych uprawnień do wykonania pełnego zakresu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Uwaga z dnia 03.04.2020 r.
aktualny zapis – Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wzorcowania przyrządów elektrycznych (ZP 16491)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 kwietnia 2020 r.

nieaktualny zapis – Podpisaną ofertę w formacie PDF należy przesłać drogą elektroniczną na adres zarzad@hcm.com.pl w terminie do 14 kwietnia 2020 r. W tytule prosimy wpisać: „Oferta – PRI – Wykonanie wzorcowania przyrządów elektrycznych”.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.