Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wymiany szynoprzewodu mechanizmu jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

Zakres prac obejmuje:

Wariant I

 1. Demontaż 3 odcinków po 4 mb (12 mb) szynoprzewodu typ: STEMMAN SCL In=64A jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.
 2. Dostawa i montaż nowych w/w odcinków szynoprzewodu oraz wymiana uszkodzonych elementów takich jak:
 • wózek odbieraka prądowego SCL 40A – 1 sztuka,
 • zbierak SCL z zawiasem – 1 sztuka,
 • osłona krańcowa szynoprzewodu – 1 sztuka,
 • osłony łączeniowe szynoprzewodu – 3 sztuki,
 • uszczelka do szynoprzewodu – 24 mb,
 • dławik kauczukowy – 1 sztuka.
 1. Wykonanie podłączenia szynoprzewodu po wymianie.
 2. Wykonanie pomiarów rezystencji i uziemienia na wciągniku.
 3. Uruchomienie wciągnika, wykonanie prób testowych.

Wariant II

 1. Demontaż całego szynoprzewodu typ: STEMMAN SCL In=64A 8 odcinków po 4 m (32mb) jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.
 2. Dostawa i montaż nowego w/w szynoprzewodu oraz wymiana uszkodzonych elementów takich jak:
 • wózek odbieraka prądowego SCL 40A – 1 sztuka,
 • zbierak SCL z zawiasem – 1 sztuka,
 • osłona krańcowa szynoprzewodu – 2 sztuki,
 • osłony łączeniowe szynoprzewodu – 7 sztuk,
 • uszczelka do szynoprzewodu – 64 mb,
 • dławik kauczukowy – 1 sztuka.
 1. Montaż systemu mocowań do szynoprzewodu (stal kwasoodporna).
 2. Wykonanie podłączenia szynoprzewodu po wymianie.
 3. Wykonanie pomiarów rezystencji i uziemienia na wciągniku.
 4. Uruchomienie wciągnika, wykonanie prób testowych.

Przewidywany termin realizacji: wrzesień/listopad 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy. Roboty będą wymagać usług alpinistycznych lub budowy rusztowania z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do szynoprzewodu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

Dokumentacja techniczna wciągnika do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla każdego wariantu osobno.
 • Czas realizacji całości prac.
 • Warunki i forma płatności.
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 • Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
 • Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wymiany szynoprzewodu mechanizmu jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS (22204)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 15 października 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: