Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie wymiany szynoprzewodu mechanizmu jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 

Zakres prac obejmuje:

 Wariant I

 1. Demontaż 3 odcinków po 4 mb (12 mb) szynoprzewodu typ: STEMMAN SCL In=64A jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.
 2. Dostawa i montaż nowych w/w odcinków szynoprzewodu oraz wymiana uszkodzonych elementów takich jak:

– wózek odbieraka prądowego SCL 40A – 1 sztuka,

– zbierak SCL z zawiasem – 1 sztuka,

– osłona krańcowa szynoprzewodu – 1 sztuka,

– osłony łączeniowe szynoprzewodu – 3 sztuki,

– uszczelka do szynoprzewodu – 24 mb,

– dławik kauczukowy – 1 sztuka.

 1. Wykonanie podłączenia szynoprzewodu po wymianie.
 2. Wykonanie pomiarów rezystencji i uziemienia na wciągniku.
 3. Uruchomienie wciągnika, wykonanie prób testowych.

 

Wariant II

 1. Demontaż całego szynoprzewodu typ: STEMMAN SCL In=64A 8 odcinków po 4 m (32mb) jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS.
 2. Dostawa i montaż nowego w/w szynoprzewodu oraz wymiana uszkodzonych elementów takich jak:

– wózek odbieraka prądowego SCL 40A – 1 sztuka,

– zbierak SCL z zawiasem – 1 sztuka,

– osłona krańcowa szynoprzewodu – 2 sztuki,

– osłony łączeniowe szynoprzewodu – 7 sztuk,

– uszczelka do szynoprzewodu – 64 mb,

– dławik kauczukowy – 1 sztuka.

 1. Montaż systemu mocowań do szynoprzewodu (stal kwasoodporna).
 2. Wykonanie podłączenia szynoprzewodu po wymianie.
 3. Wykonanie pomiarów rezystencji i uziemienia na wciągniku.
 4. Uruchomienie wciągnika, wykonanie prób testowych.

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy. Roboty będą wymagać usług alpinistycznych lub budowy rusztowania z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do szynoprzewodu.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

Dokumentacja techniczna wciągnika do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla każdego wariantu osobno.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wymiany szynoprzewodu mechanizmu jazdy wciągnika Q=3,2T na wydziale FKS (22204)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: