Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wymiany płynu czyszczącego typu X-1 w stole typu „S” myjka.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EVOMO z Mysłowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.01.2020

Płyn czyszczący zawiera węglowodory alifatyczne.

Ilość płynu do wymiany – 200 l.

Środek chemiczny po wymianie zostanie zutylizowany przez Wykonawcę we własnym zakresie i potwierdzone stosownym dokumentem.

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Oświadczenie, że przedłożona oferta zawiera wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  4. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Tyralla (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

 

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

  1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana płynu czyszczącego typu X-1 w stole typu „S” myjka” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna) w terminie do 10 styczeń 2020 r.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     https://hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.