Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V i instalacji przyłącza elektroenergetycznego produkcyjno-usługowego na terenie HCM S.A. (budynek kotłowni).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TECH-MIAR Sp. z o.o. sp.k. z Gliwic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.04.2021 r.

 

Zakres prac i dostaw składających się na określone wyżej zadanie:

Etap I:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych) z uwzględnieniem opracowań branżowych dla wykonania:
  a) linii kablowej 400V od zestawu złączowo-pomiarowego ZK3a-1PP-X usytuowanego przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość linii kablowej ok. 50m
  b) instalacji przyłączeniowej obejmującej:

– przyłączenie istniejącej rozdzielnicy 400 VAC,

– dobór i dostawę transformatora 400/500 VAC,

– przyłączenia projektowanego transformatora do istniejącej rozdzielnicy głównej 500 VAC,

– przystosowanie istniejącej rozdzielnicy głównej 500 VAC do przyłączenia projektowanego transformatora, odłączenie istniejących linii 500 VAC oraz podłączenie jednej z nich jako przyłącze rezerwowe ręczne (blokada mechaniczna zabezpieczona kluczem – zasilaniem z sieci dystrybucyjnej operatora jako podstawowe).

W fazie projektu rozważyć należy wykorzystanie pomieszczeń  istniejącej rozdzielni w kotłowni lub przewidzieć adaptację innych na potrzeby zabudowy transformatora.

2. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

3. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu.

4. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania jeśli takie będą wymagane.

 

Etap II:

1. Realizacja prac w oparciu o zatwierdzony projekt:
a) budowa linii kablowej wraz z instalacją zgodnie z projektem,
b) budowa instalacji przyłączeniowej zgodnie z projektem.

2. Przeprowadzenie pomiarów instalacji zgodnie z wymogami prawa wraz ze sporządzeniem protokołów pomiarów.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego wraz z instrukcją eksploatacji i instrukcją BHP w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja oraz dokumentów wymaganych w warunkach przyłączeniowych.

4. Sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja o przyłączenie nr TDOGL/DKJ/2629/182/OMP/18 z dnia 07.05.2018 r. oraz warunkami przyłączenia T/DJK/2629/2018 z dnia 27.02.2018 r., których kopie zostaną udostępnione podczas  Wykonawcy udostępnione przed podpisaniu Umowy.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – maj 2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
  a) koszt prac projektowych,
  b) koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  c) ceny jednostkowe aparatury,
  d) koszty dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,

 

 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Koszty serwisów dodatkowych.
 6. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:
 • miejscem prowadzenia prac,
 • pełnym zakresem prac w tym z warunkami przyłączeniowymi obiektu
 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Rafał OCHMAN  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
 • Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461
 • Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V i instalacji przyłącza elektroenergetycznego produkcyjno-usługowego na terenie HCM S.A. (budynek kotłowni) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.