Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V – budynek dawnego magazynu modeli

UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

Zakres prac:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowej linii kablowej 400V od zestawu złączowo-pomiarowego  usytuowanego  przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym oraz podłączenie do istniejącej rozdzielnicy głównej 400VAC zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość linii kablowej YAKY4x50 ok. 30m (rozliczenie wg rzeczywistej długości w oparciu oceny jednostkowe)
 2. Budowa linii kablowej z instalacją na podstawie projektu z punktu 1.
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja.

Przewidywany termin realizacji: do czerwiec 2018r.

Opracowany projekt musi być zgodny z kartą danych technicznych nr KDT/nN/nr 14-09-12/205.  Dokument do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 20.04.2018 r. godz. 1100
 2. 25.04.2018 r. godz. 1100

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas realizacji zadania.
 2. Koszt realizacji zadania.
 3. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V – budynek danego magazynu modeli (ZP 6830)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do  8 maja 2018 r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.