Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (byłego Wydziału transportu).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MARAT Sp. z o.o. z Rybnika

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych) z uwzględnieniem opracowań branżowych dla wykonania:

– linii kablowej 400 V od zestawu złączowo-pomiarowego 163878 usytuowanego
przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Długość linii kablowej ok. 50 m.

 1. Budowa linii kablowej z instalacją na podstawie wykonanego projektu z punktu 1.

Realizacja prac w oparciu o zatwierdzony projekt – budowa linii kablowej wraz z instalacją zgodnie z projektem.

 1. Przeprowadzenie pomiarów instalacji zgodnie z wymogami prawa wraz ze sporządzeniem protokołów pomiarów.
 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja oraz dokumentów wymaganych w warunkach przyłączeniowych.
 3. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
 4. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu.
 5. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania jeśli takie będą wymagane.

 

Przewidywany termin realizacji: sierpień/wrzesień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja o przyłączenie nr TDOGL/DJK/1402/21/JK/3531//OMP/21 oraz warunkami przyłączenia T/DJK/1402/2021 z dnia 03.02.2021 r.

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Realizacja przedmiotu Umowy będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Opracowanie dokumentacji o której mowa w pkt 1 – do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy.
 2. Realizacja prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowa – do 14 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania miejsca prac.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie minimum 14 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia na stronie HCM S.A.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
  a) prac projektowych,
  b) koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  c) cen jednostkowych aparatury (opraw, gniazd, przewodów, modułów zabezpieczających itp.) wykorzystanych do realizacji zadania,
  d) dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,

  2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
  3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
  4. Warunki i forma płatności.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Koszty serwisów dodatkowych.
  7. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:
  – miejscem prowadzenia prac,
  – pełnym zakresem prac.

 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 1. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Rafał OCHMAN  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
 3. Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (byłego Wydziału transportu) – (22309)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 6 lipca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.