Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (byłego Wydziału transportu).

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.04.2021 r.

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych) z uwzględnieniem opracowań branżowych dla wykonania:
 • linii kablowej 400 V od zestawu złączowo-pomiarowego 163878 usytuowanego
  przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Długość linii kablowej ok. 50 m.
 1. Budowa linii kablowej z instalacją na podstawie wykonanego projektu z punktu 1. Realizacja prac w oparciu o zatwierdzony projekt – budowa linii kablowej wraz z instalacją zgodnie z projektem.
 2. Przeprowadzenie pomiarów instalacji zgodnie z wymogami prawa wraz ze sporządzeniem protokołów pomiarów.
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja oraz dokumentów wymaganych w warunkach przyłączeniowych.
 4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
 5. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu.
 6. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania jeśli takie będą wymagane.

Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja
o przyłączenie nr TDOGL/DJK/1402/21/JK/3531//OMP/21 oraz warunkami przyłączenia T/DJK/1402/2021 z dnia 03.02.2021 r.

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Realizacja przedmiotu Umowy będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Opracowanie dokumentacji o której mowa w pkt 1 – do 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy.
 2. Realizacja prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowa – do 14 dni licząc
  od dnia protokolarnego przekazania miejsca prac.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie minimum 14 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia na stronie HCM S.A.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1.Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:

a) prac projektowych,

b) koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),

c) cen jednostkowych aparatury (opraw, gniazd, przewodów, modułów zabezpieczających itp.) wykorzystanych do realizacji zadania,

d) dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,

2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.

3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.

4. Warunki i forma płatności.

5. Warunki i czas trwania gwarancji.

6. Koszty serwisów dodatkowych.

7. Oświadczenie o:

a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,

b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:

– miejscem prowadzenia prac,

– pełnym zakresem prac.

8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

9. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.

10. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.

11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Rafał OCHMAN  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (byłego Wydziału transportu) – (22309)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.