Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (budynek dawnego PHT)

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowej linii kablowej 400V od zestawu złączowo-pomiarowego ZK2b-1PP-X usytuowanego  przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość linii kablowej ok. 50m (rozliczenie wg rzeczywistej długości w oparciu oceny jednostkowe).
 2. Budowa linii kablowej z instalacją na podstawie projektu z punktu 1.
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2019 r.

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja o przyłączenie nr TDOGL/DJK/2628/18/JK/0910/181/OMP/18 z dnia 07.05.2018r. oraz warunkami przyłączenia T/DJK/2628/2018 z dnia 27.02.2018r.

 

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 05.04.2019 r. godz. 1000
 2. 08.04.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
  a) kosztu prac projektowych,
  b) kosztu realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
  c) cen jednostkowych aparatury (opraw, gniazd, przewodów, modułów zabezpieczających itp.) wykorzystanych do realizacji zadania,
  d) kosztów dostaw, montażu i uruchomienia instalacji,
 2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Koszty serwisów dodatkowych.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V AC do pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A. (budynek dawnego PHT) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 kwietnia 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.