Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ400V – dawny Wydział Transportu

UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

Zakres prac:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowanych linii kablowych 400V od zestawu złączowo-pomiarowego  usytuowanego  przy budynku przez oddzielne złącze kablowe do obiektów i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego wraz z wyłącznikami głównym i przeciwpożarowym oraz podłączenie do istniejących rozdzielnic głównych 400VAC zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Budowa linii kablowych z instalacjami na podstawie projektu z punktu 1.
 3. Wykonanie złącza kablowego.
 4. Przebudowa lokalnych rozdzielni i instalacji celem wyodrębnienia odpływów – nowych linii kablowych.
 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja.

Przewidywany termin realizacji: do czerwiec 2018 r.

Opracowany projekt musi być zgodny z umową o przyłączenie Nr TDO11/DJK/6097/13/JK/7034/317/DZP/13 i warunkami przyłączenia. Umowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 07.05.2018 r. godz. 1000
 2. 09.05.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej

 1. Czas realizacji zadania.
 2. Koszt realizacji zadania .
 3. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ400V – dawny Wydział Transportu (ZP 6834)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 15 maja 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.