Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno – usługowych na terenie HCM S.A. – budynek dawnego warsztatu budowlanego.
 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno – usługowych na terenie HCM S.A. –  dawny warsztat modeli.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „DORMAR” Mariusz Mroczek z Gliwic

Zakres prac dla zadania nr 1:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej gniazd jednofazowych w ilości około 34 szt. i trójfazowych w ilości około 20szt dobrane odpowiednio do zabudowanych urządzeń .
 2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w ilości około 60 szt. (oświetlenie LED).
 3. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni wewnątrz budynku wraz z aparaturą zabezpieczającą (obwody oświetleniowe i siłowe oddzielnie, wyposażona w licznik energii elektrycznej).
 4. Dokumentacja projektowa i wykonawcza powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
 5. Dostawa materiałów oraz urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
 6. Montaż instalacji według projektu.
 7. Uruchomienie, przeprowadzenie prób oraz opracowanie projektów powykonawczych
  z dokumentacją jakościową.
 8. Wykonanie pomiarów elektrycznych i opracowanie protokołów.
 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Rysunki poglądowe dostępne w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Zakres prac dla zadania nr 2:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej gniazd jednofazowych w ilości około 20 szt. i trójfazowych w ilości około 5szt dobrane odpowiednio do zabudowanych urządzeń .
 2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w ilości około 61szt. (oświetlenie LED).
 3. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni wewnątrz budynku wraz z aparaturą zabezpieczającą (obwody oświetleniowe i siłowe oddzielnie, wyposażona w licznik energii elektrycznej).
 4. Dokumentacja projektowa i wykonawcza powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
 5. Dostawa materiałów oraz urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
 6. Montaż instalacji według projektu.
 7. Uruchomienie, przeprowadzenie prób oraz opracowanie projektów powykonawczych
  z dokumentacją jakościową.
 8. Wykonanie pomiarów elektrycznych i opracowanie protokołów.
 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Rysunki poglądowe dostępne w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Przewidywany termin realizacji prac dla zadań nr 1 -2:  lipiec 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 30.05.2018 r. godz. 1000
 2. 06.06.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownych ofert (dla każdego zadania odrębnie), które powinny zawierać:

Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:

 • kosztu prac projektowych,
 • kosztu realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych),
 • cen jednostkowych użytej aparatury (opraw, gniazd, przewodów, modułów zabezpieczających itp.) użytych do realizacji zadania,
 • kosztu dostaw,
 • kosztów montażu i uruchomienia instalacji,
 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Łukasz PALIGA tel.(32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 462

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta – PRI:

 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno – usługowych na terenie HCM S.A. – budynek dawnego warsztatu budowlanego
 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno – usługowych na terenie HCM S.A. –  dawny warsztat modeli (ZP 7044)”

należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 12 czerwca 2018r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.