Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2023 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji całości zadania bez podania przyczyn

Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB CARGO Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.

Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.

W załączeniu przesyłamy w wersji elektronicznej zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.

Informacje handlowe Pan Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za naprawę podwozia obejmującą cały zakres prac dla poziomu P3, P4 i P5 oraz zbiornika cysterny z malowaniem całego wagonu.
 2. Cenę prac nie objętych ryczałtem takich jak:
 3. wymiana zestawu kołowego obręczowanego za 1 szt.
 4. wymiana zestawu kołowego monoblok za 1 szt.
 5. wymiana – regeneracja czopa panwi skrętu.
 6. wymiana – regeneracja gniazda panwi skrętu.
 7. wymiana łożyska zestawu kołowego za 1 szt.
 8. wymiana kompletnego układu łożyska zestawu kołowego za 1 komplet
 9. wymiana cylindra hamulcowego
 10. wymiana zbiornika powietrza 88l
 11. wstawienie łaty na zbiorniku za m2
 12. koszt badań nowo powstałych spoin na zbiorniku.
 13. Cenę za transport wagonu do i z naprawy.
 14. Czas wykonania naprawy.
 15. Warunki i termin płatności. Warunki i okres gwarancji.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych w 2023 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)  w terminie do 13 stycznia 2023 r. godz. 1200.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: