Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2022 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DB Cargo Polska S.A. z Zabrza i Zakład Produkcyjno Naprawczy P. Sowiński J. Sowińska Sp.J. z Jasła

Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB CARGO Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.

Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.

W załączeniu przesyłamy w wersji elektronicznej zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.

Informacje handlowe Pan Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za naprawę podwozia obejmującą cały zakres prac dla poziomu P3, P4 i P5 oraz zbiornika cysterny z malowaniem całego wagonu.
 2. Cenę prac nie objętych ryczałtem takich jak:
  a) wymiana zestawu kołowego obręczowanego za 1 szt.,
  b) wymiana zestawu kołowego monoblok za 1 szt.,
  c) wymiana – regeneracja czopa panwi skrętu,
  d) wymiana – regeneracja gniazda panwi skrętu,
  e) wymiana łożyska zestawu kołowego za 1 szt,
  f) wymiana kompletnego układu łożyska zestawu kołowego za 1 komplet,
  g) wymiana cylindra hamulcowego,
  h) wymiana zbiornika powietrza 88l,
  i) wstawienie łaty na zbiorniku za m2
  j)
  koszt badań nowo powstałych spoin na zbiorniku.
 3. Cenę za transport wagonu do i z naprawy.
 4. Czas wykonania naprawy.
 5. Warunki i termin płatności. Warunki i okres gwarancji.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych w 2022 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)  w terminie do 30 września 2021 r.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: